Mer information

GÖTEBORG SOM TRÄVARUEXPORTSTAD

Den svenska skogen har med rätta kallats ”Sveriges gröna guld”. Hela 60 % av Sveriges areal består av skog. Under andra hälften av 1800-talet industrialiseras svensk sågverksindustri tack vare ångmaskinen och ramsågen. 1870-talet utgjorde trävarorna 40 % av svensk total export som skall jämföras med 10 % idag för hela skogsindustgrin, d v s inklusive massa och papper. Under denna period kunde sågverksägarna, de s k träpatronerna, ta ut stora vinster genom intensiv skogsavverkning. Det var då inte tal om någon återplantering av skog. Först 1903 kom den första skogsvårdslagen som stipulerade skyldigheten att återplantera avverkad skog. Under industrialiseringen av Västeuropa på 1800-talet steg efterfrågan på sågade trävaror.

gothenburg_history

År 1849 försvann Englands gynnsammare tullar för de kanadensiska trävarorna och de nordiska sågverken blev konkurrenskraftigare. Samma år startade den första ångdrivna sågen i Tunadal. Timret kunde nu flottas till kusten för att sågas där vilket gav en bättre kvalité än de flottade trävarorna.

I början av 1800-talet hade stora skogsarealer gått över till bönderna genom allmänningarnas privatisering. Sågverken köpte avverkningsrättigheter av bönderna och mot slutet av seklet började bolagen köpa själva skogsmarken.

Firman James Dickson & Co var under 1800-talet ett av de viktigaste handelshusen i Göteborg. Det grundades 1816 av den invandrade skotten James Dickson (1784–1855) och blev en stor aktör inom skogsindustrin. James Dickson hade, innan han kom till Göteborg 1809, drivit handelsrörelse i Skottland, framförallt inriktad på import av norskt timmer. I Göteborg kom Dickson att satsa på trävaruexport till Storbritannien. Under 1820-talet förvärvade bolaget i Värmland sina första sågverk. Sedan koncentrerades förvärven runt Ljungan, Umeälv och Ljusnan. Företaget kom att dominera den svenska trävaruexporten. Sågen i Baggböle gav upphov till uttrycket baggböleri, som innebär att lura till sig avverkningsrättigheter eller skogsegendomar genom bl a att bjuda på alkohol, sedermera blev det ett uttryck för tvivelaktiga affärsmetoder i allmänhet. Ursprunget till uttrycket gällde egentligen olovlig avverkning på kronoskogarna.

Största delen av exporten av skogsprodukter gick genom Göteborg och många handelshus etablerades i Göteborg och kom att handla med skogsprodukter. Huvuddelen av trävaruexporten kommer från svenska sågar medan papper- och massahandeln kommer från utländska producenter. Detta har gjort Göteborg till en av de största handelsplatser för skogsprodukter.

GÖSTA JACOBSSON AB
Stora Åvägen 21
436 34 Askim
Sverige
Tel: +46 31 703 55 80